کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

قابل توجه ارائه دهندگان پوستری

کمیته اجرایی کنفرانس به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند،  پوستر مقاله را طبق فرمت ارائه شده در سایت، تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه 10 بهمن  1396 به ایمیل زیر ارسال نمائید،بدیهی است به ایمیل هایی که بعد از زمان ذکرشده ارسال گردند ترتیب اثرداده نخواهد شد.

 

 

  info@istconf.com

برای دریافت فرمت ارائه پوستراینجا کلیک کنید.