کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

دکتر علی اکبر عنایتی کمیته علمی کنفرانس

دکتر علی اکبر عنایتی به جمع کمیته علمی و شواری سیاستگذاری چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی تهران پیوست.دکتر عنایتی عضو کمیته علمی دانشگاه تهران و دارای دکتری کشاورزی از دانشگاه وین میباشد.