کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

انجمن علمی بازرگانی ایران حامی کنفرانس


انجمن علمی بازرگانی ایران به جمع حامیان معنوی چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی تهران پیوست.انجمن بازرگاني ايران مؤسسه اي غيرانتفاعي است كه به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم ، و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مرتبط ، با كسب مجوز از كميسيون انجمنهاي علمي ايران وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري ، در بهمن ماه سال 1381 تأسيس و تحت شماره 14912 دراداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به ثبت رسيده است