کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

پیوستن Prof. Ibrahim Guran از دانشگاه Zaim

Prof. Ibrahim Guran از دانشگاه Zaim به جمع کمیته علمی و شورای سیاستگذاری چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی پیوست. پرفسور Ibrahim Guran  جز هیئت علمی دانشگاه Zaim استانبول است و دارای دکتری علوم سیاسی میباشد.